Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle reserveringen en verrichte diensten van Echobureau Twinkelster zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.

Doel echoconsult:
Het doel van een echo bij Echobureau Twinkelster is het via echografische technieken zichtbaar maken van het ongeboren kind voor niet medische doeleinden.
Geen enkele uitspraak gedaan voor, tijdens of na het bezoek mag worden uitgelegd als een medisch oordeel. In geen geval wordt bewust gezocht naar afwijkingen. Daarom kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel achteraf gebleken afwijkingen.

Doorverwijzing:
Indien er sprake mocht zijn van een, naar ons inzicht, afwijkend echobeeld dan zullen wij dit in overleg met de cliënte terugkoppelen naar haar behandeld arts of verloskundige.

Geslachtsbepaling:
Vanaf 14 weken kan er worden gekeken naar het geslacht.
Hierover kan Echobureau Twinkelster echter niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Kwaliteit:
Echobureau Twinkelster werkt uitsluitend met een goed opgeleide professionele echoscopiste en moderne apparatuur. In alle gevallen wordt gestreefd naar een zo goed mogelijk eindresultaat. Omdat het eindresultaat mede bepaald wordt door externe factoren, kan geen garantie worden gegeven op een bepaald eindresultaat.

Vertrouwelijkheid:
Echobureau Twinkelster verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de zwangerschap die tijdens het bezoek wordt verkregen.

Reservering:
Bij het maken van de reservering wordt gekozen voor een echo tegen een overeengekomen prijs. Betaling is contant verschuldigd direct na afloop van het bezoek.

Overmacht:
Indien Echobureau Twinkelster na het maken van een reservering niet in staat is om de overeengekomen prestatie te leveren, dan zal zij cliënte hierover zo spoedig mogelijk informeren. Cliënten kunnen geen aanspraak maken op enige vorm van financiële compensatie.

Aansprakelijkheid:
Echoscopie wordt al meer dan vijfentwintig jaar op grote schaal toegepast.
Tot nu toe zijn in de praktijk en in wetenschappelijk onderzoek géén nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen
Echobureau Twinkelster aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel berokkend aan cliënten door welke oorzaak dan ook, noch voor daaruit voortvloeiende kosten en/of vergoedingen.